Numer 4(97) 2018

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: grudzień 2018 r.
Numer: 4 (97)

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosySprawozdania

 • Dr hab. prof. UŁ Szymon Byczko, dr Bartosz Kucharski
  Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego
 • Dr hab. Katarzyna Malinowska
  Notion of „Large Risks” – Legal Considerations in the Context of Polish and European Law
 • Artur Gruszczyński (doktorant UG)
  Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach osobowych
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny), Wojciech Łuczka (radca prawny)
  Problematyka prawna funkcjonowania oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń – za czy przeciw?
 • Katarzyna Kędziora (biegły rewident)
  MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” w świetle raportu EIOPA

 • Jacek Reps (adwokat)
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 •  dr Małgorzata Serwach
  Problematyka zwrotu uzasadnionych i celowych kosztów poniesionych przez poszkodowanego w celu kompensacji poniesionej szkody
 • dr hab. Marcin Orlicki
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17) dotyczącej skutków prawnych opóźnienia w udzieleniu przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację złożoną przez klienta
 • Zofia Pawlak-Borsuk
  W trosce o klienta. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Konferencja naukowa, Warszawa, 13 listopada 2018 r.

Articles and Treatises Decisions and GlossesReports

 • Szymon Byczko, Bartosz Kucharski
  The Duty of Loyalty of the Principal to an Insurance Broker
 • Katarzyna Malinowska
  Notion of ”Large Risks” – Legal Considerations in the Context of Polish and European Law
 • Artur Gruszczyński
  Insurable Interest in Personal Insurance
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka
  Legal Issues of the Operation of the Branch of a Foreign Insurance Undertaking – for or against?
 • Katarzyna Kędziora
  IFRS 17 ”Insurance Contracts” in the Light of the EIOPA’s Report

 • Jacek Reps 
  A Review of Judicial Decisions Concerning Economic Insurance
 • Małgorzata Serwach
  The question of returning legitimate and intentional costs incurred by the victim in order to compensate for the injury suffered
 • Marcin Orlicki
  A Gloss to the Supreme Court’s Resolution of 13 June 2018 (III CZP 113/17) concerning the legal consequences of the financial market operator’s delay in responding to the client’s complaint

 • Zofia Pawlak-Borsuk
  For the Sake of the Client. New Principles of Insurance Distribution. Scientific Conference, Warsaw, 13 November, 2018

Streszczenia artykułów: English Polski

Szymon Byczko, Bartosz Kucharski

Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego

Cechą charakterystyczną umowy brokerskiej jest nieodpłatność dla mocodawcy. Zgodnie z utrwalonym zwyczajem broker wynagradzany jest nie przez swego mocodawcę, ale przez ubezpieczyciela na podstawie innego od umowy brokerskiej stosunku prawnego.
Zgodnie z prezentowanym przez autorów poglądem świadczenie mocodawcy w umowie brokerskiej polega na zachowaniu lojalności względem brokera w szczególności na podejmowaniu działań umożliwiających mu uzyskanie kurtażu od ubezpieczyciela oraz na powstrzymywaniu się od działań, które mogłyby w tym przeszkodzić. W konsekwencji wypowiedzenie umowy brokerskiej przez mocodawcę lub odwołanie pełnomocnictwa udzielonego brokerowi bez istotnych powodów może być podstawą roszczeń odszkodowawczych brokera względem mocodawcy.

Słowa kluczowe: pośrednictwo ubezpieczeniowe broker ubezpieczeniowy umowa brokerska kurtaż brokera ubezpieczeniowego umowy najwyższej dobrej wiary wypowiedzenie umowy nieuczciwa konkurencja w ubezpieczeniach

Katarzyna Malinowska

Pojęcie „dużych ryzyk” – prawne rozważania w kontekście prawa polskiego i europejskiego

Pojęcie dużych ryzyk historycznie pojawiło się po raz pierwszy w kontekście kwestii regulacyjnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Unii Europejskiej, kiedy to zostało wprowadzone przez drugą dyrektywę dotyczącą ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, umożliwiając postawienie pierwszych kroków w kierunku rynku wewnętrznego UE w ubezpieczeniach. W dzisiejszych czasach rola pojęcia „dużych ryzyk” wykroczyła poza ten pierwotny cel i pojawia się w innych płaszczyznach współczesnych regulacji rynku ubezpieczeniowego. Jedna z najważniejszych wydaje się polegać na wyznaczeniu granicy dla wprowadzenia wzmożonej ochrony ubezpieczającego i ubezpieczonego. Dzięki wdrożeniu dyrektywy Solvency II oraz bezpośredniemu stosowaniu rozporządzeń Rzym I i Bruksela I bis, pojęcie dużych ryzyk występuje w systemach wszystkich państw członkowskich UE. Ewolucja, którą przeszło to pojęcie w ciągu ostatnich 40 lat pokazuje jego rosnące znaczenie w określaniu granic swobody kształtowania umowy ubezpieczenia. Wydaje się, że zmiana potwierdzona w dyrektywie o dystrybucji ubezpieczeń jest nieodwracalna w swojej tendencji i możemy oczekiwać dalszych kroków w tym kierunku.

Słowa kluczowe: duże ryzyka konsument dystrybucja ubezpieczenia

Artur Gruszczyński

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach osobowych

Celem artykułu jest rozważenie kwestii, czy wobec aktualnego unormowania kodeksu cywilnego kategoria interesu ubezpieczeniowego może być stosowana również w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych. W tym zakresie rozważania dotyczą pytania o dopuszczalność ukształtowania takiego stosunku ubezpieczenia, w którym ubezpieczający lub uposażony nie posiadają żadnego interesu w życiu osoby ubezpieczonej. W ramach artykułu autor dokonuje również analizy problematyki przenoszenia praw z umowy ubezpieczenia osobowego na podmioty niewykazujące żadnego związku z ubezpieczonym, w tym problematyki spotykanych również w Polsce praktyk wiatykalnych.

Słowa kluczowe: interes ubezpieczeniowy ubezpieczenia osobowe umowy wiatykalne spekulacjafunkcje umowy ubezpieczenia

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka

Problematyka prawna funkcjonowania oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń – za czy przeciw?

Celem artykułu jest próba krytycznego podejścia do formy prawnej oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym jako jednego ze sposobów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce, w szczególności odpowiedź na tytułowe pytanie, tj. czy forma ta wobec formy spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest korzystniejsza, czy też jest odwrotnie. Kwestia ta jest rozpatrywana w oparciu o kluczowe zagadnienia zarysowane w artykule, takie jak zakres prawa właściwego, uprawnienia organów nadzorczych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, kwestia zagadnień procesowych (zdolności sądowej) czy wybranych aspektów finansowych.

Słowa kluczowe: działalność transgraniczna rynek wewnętrzny Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości
uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego
zasada jednolitej licencji oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

Katarzyna Kędziora

MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” w świetle raportu EIOPA

W maju 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała standard MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”. Standard ten wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ujmowania i wyceny zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia oraz umów reasekuracji, jak również określa sposób prezentacji tych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym. Autorka przedstawia rozwiązania przyjęte przez standard w świetle dokumentu EIOPA, w którym szczegółowo omówiono m.in. wpływ standardu na ocenę kondycji rynku ubezpieczeniowego oraz sprawozdawczość na cele Wypłacalności II. EIOPA pozytywnie oceniła standard, m.in. wskazując na większą przejrzystość, porównywalność danych i wgląd w modele biznesowe ubezpieczycieli za pośrednictwem MSSF 17, które mogą potencjalnie wzmocnić stabilność finansową w Europejskim Obszarze Gospodarczym. MSSF 17 odegra istotną rolę w dalszym rozwoju i podniesieniu jakości sprawozdawczości dla celów wypłacalności.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia rachunkowość MSSF Wypłacalność II

Translation of Summaries into English– Anna Tulińska

Szymon Byczko, Bartosz Kucharski

Obligation of the principal to remain loyal under insurance brokerage contract

Characteristic feature of the insurance brokerage contract lies in the fact that it is unpaid by the principal. According to the custom the broker may demand his commission not from the principal but from the insurer on the basis of a different legal relation. According to authors the basic obligation of the principal under brokerage contract is to become loyal to the broker, undertake the actions which make it possible for the broker to acquire the commission and refrain from the actions that could prejudice the broker’s right to the commission. Consequently terminating the brokerage contract by the principal or revoking the power of attorney given to the broker without the important reasons may result with the broker’s claim for damages from the principal.

Keywords: insurance intermediaries insurance broker insurance brokerage contract insurance broker commission 
contract of utmost good faith
  termination of the contract  unfair competition in insurance

Katarzyna Malinowska

Notion of “Large Risks” – Legal Considerations in the Context of Polish and European Law

The notion of large risks historically appeared for the first time in the context of the regulatory issues concerning insurance and reinsurance activity in the European Union when it was introduced by the second non – life insurance Directive, enabling to take the first steps in the direction of the EU internal financial market. Nowadays, the role of the “large risks” notion has fairly exceeded this primary goal and is gaining more and more dimensions in the contemporary regulation of the insurance market. One of the most important changes seemingly consists in drawing the line between the professional insurance and those cases where the protective instruments must be applied to the policyholder and the insured. Through the implementation of the Solvency II Directive and the direct application of the Rome I and Brussels I bis Regulations, it has penetrated the systems of all the EU Member States. The evolution which the notion of large risks has undergone during the last 40 years shows its increasing importance in defining the limits of freedom to shape the insurance contract. The change confirmed in the Insurance Distribution Directive seems irreversible in its tendency and further steps in this direction can be expected.

Keywords: large risks consumer distribution insurance

Artur Gruszczyński

Insurable Interest in Personal Insurance

The present article aims at cosidering the issue whether the category of insurable interest can be also applied to personal insurance under current civil code regulations. In this respect, the question is examined of the admissibility of establishing such an insurance relationship in which the insurance policyholder or the beneficiary do not have any interest in the life of the insured person. Furthermore, the author analyses the transfer of rights under the personal insurance contract to the entities totally unrelated to the insured person, including the viatical practices adopted in Poland, as well.

Keywords: insurable interest personal insurance viatical settlements speculation  functions of the insurance contract

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka

Legal Issues of the Operation of the Branch of a Foreign Insurance Undertaking – for or against?

The present article is an attempt at adopting a critical approach to the legal form of the branch of a foreign insurance undertaking established in the European Economic Area as one of the ways of the pursuit of the business of insurance in Poland. It particularly aims to answer the title question, whether this form is more beneficial than a joint-stock company or a mutual insurance company or whether it is quite the opposite. This issue is examined on the basis of the key dimensions outlined in the article, such as the scope of the applicable law, the powers of the supervisory authorities, including the Polish Financial Supervision Authority, the court proceedings (judicial capacity) and selected financial aspects.

Keywords: cross-border activity the internal market of the European Union freedom of establishment supervisory powers of the Polish Financial Supervision Authority  a single passport principle  branch of a foreign insurance undertaking

Katarzyna Kędziora

IFRS 17 ”Insurance Contracts” in the Light of the EIOPA’s Report

In May 2017 the International Accounting Standards Board issued IFRS 17 „Insurance Contracts”, which will enter into force in the year 2021. This standard introduces new requirements for recognition and valuation of liabilities for insurance contracts concluded and reinsurance contracts held, as well as determines the methodology of presenting these events in the financial statements. The author describes the concepts adopted by the standard, in the light of the EIOPA’s document, which discusses in detail such aspects as the impact of the standard on the assessment of the insurance market condition and reporting according to Solvency II. EIOPA has given the standard a positive evaluation, emphasizing the greater transparency, data comparability and provision of insights into insurers’ business models through IFRS 17, which might potentially strengthen financial stability in the European Economic Area. IFRS 17 is going to play an important role in the further development and improvement of the quality of accounting for solvency purposes.

Keywords: insurance accounting  IFRS  Solvency II